105Осъществи се проект “С професионални знания и умения към самостоятелна заетост” на  Агенция за подбор на кадри «Хермес», който е част от третия цикъл на програма “Активни услуги на пазара на труда” (АУПТ), като се финансира от Агенция по заетостта, по заемно споразумение със Световната банка.

            В рамките на проекта бяха предоставени дейности и услуги на 17 безработни лица, регистрирани в ДБТ Гоце Делчев, филиал с. Сатовча и 3 лица от фирми стартирали дейност през 2006 г., обучение за придобиване на знания и умения и усвояване на професията “Предприемач” и услуги в подкрепа на предприемачеството.

Курса е с продължителност пет месеца.  Учебната програма е с общ хорариум от 600 учебни часа и е съобразена със съвременните изисквания към професията. Чрез обучението се предостави на бенефициентите оптималния баланс между теоретични познания и практически умения за усвояването на професията. Преподавателският екип  постигна целите си и запозна бенефициентите  с теоретичната основа на професията, провокира инициативността и изобретателността им, чрез активно участие в дискусии, ролеви игри и практически казуси.

Предоставени бяха заложените дейности в рамките на проекта по организиране и провеждане на мероприятия, за ориентиране и подпомагане на бенефициентите при избор на подходяща за тях бизнес сфера, за реализиране на иновативни бизнес проекти.

Чрез придобиване и разширяване на  знанията и уменията на бенефициентите в сферата на предприемачеството, се създаде възможност за тяхната по – добра социално – икономическа и професионална реализация. Провеждането на проекта  съкрати периода на адаптацията им към работната среда и  оказа въздействие при изграждането на позитивно отношение към предприемачеството и реализирането на бизнес проекти, с цел създаване условия за устойчива трудова заетост на територията на община Сатовча.