105Приключи съвместен проект на Съюза за стопанска инициатива и Агенция за подбор на кадри «Хермес». Той е част от програма “Активни услуги на пазара на труда”, като се финансира от Агенция по заетостта, по Заемно споразумение със Световната банка.
Проекта “Съвременни изисквания пред финансовата отчетност на фирмите, съобразно стандартите на ЕС” стартира на 05 февруари 2007 година и предостави на 10 дълготрайно безработни лица,  квалификационно обучение за придобиване на знания и умения  по професията “Счетоводител”. Обучението продължи пет месеца. Преподавателския екип запозна бенефициентите с теоретичната основа на професията и провокира инициативност и изобретателност, чрез провеждане на дискусии, ролеви игри и практически занятия. Организирани бяха редица мероприятия за ориентиране и подпомагане на бенефициентите при избор на подходящото за тях работно място.

Планираната ефективност след приключването на проекта – минимум  4 от успешно завършилите бъдещи счетоводители, да се реализират на пазара на труда е осъществена.
Проектът създаде възможност за по – добра професионална реализация и развитие на бенефициентите. Успешното му провеждане  съкрати периода на адаптация към работната среда и  оказа въздействие при изграждането на позитивно отношение към професията, с цел създаване условия за устойчива трудова заетост на територията на гр. София и в частност община “Оборище”.