168Агенция за подбор на кадри Хермес в качеството си на външен изпълнител по проект „Повишаване капацитета на НАПОО, за предоставяне на качествени електронни административни услуги в областта на продължаващото професионално обучение”, организира и проведе три информационни дни и заключителна пресконференция. Водеща организация по проекта е Националната агенция за професионално образование и обучение.

     Събитията са в рамките на дейност “Информираност: провеждане на информационна кампания за популяризиране на възможностите на предоставяне на електронни административни услуги и облекчени административни процедури” по  проект „Повишаване капацитета на НАПОО, за предоставяне на качествени електронни административни услуги в областта на продължаващото професионално обучение”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и договор № А- 09-31-92С/12.06.2009 г.

     Целта е да бъдат информирани и запознати ползватели на услугите на НАПОО с постигнатите резултати по проекта в частта, подобряване работата на НАПОО за модерно и качествено обслужване на гражданите и бизнеса при достъпа до електронни административни услуги и обслужването на регулаторни режими, свързани с административното обслужване, осигурявано от Агенцията.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПървото събитие се проведе в София, бул “Дондуков” 9 , конферентен център “Венус” на 28.09.2010 г . Присъстваха 64 представители на центрове за професионално обучение от София и южна България и гости – представители на държавни организации, имащи отношение към професионалното образование и обучение.

    Информационния ден беше открит с приветствие към участниците от г-н Деян Пушкаров – председател на НАПОО. Участниците бяха запознати с целите, дейностите и постигнатите резултати по проекта от инж Мария Каменова – ръководител на проекта и главен секретар на НАПОО.

     Беше направена  онлайн демонстрация и представяне на надградената информационна система на НАПОО за модерно и качествено обслужване на гражданите и бизнеса при достъпа на електронни административни услуги и обслужване на регулаторните режими. Програмния продукт е разработен от консорциум \”Админсофт – Призма 66\”.  В дикусията участниците изказаха мнения и предложения относно фукционалността на продукта, както и включването на нови възможности към него на по – късен етап с цел облекчаване работата в центровете за професионално обучение при организирането на курсовете и създаването на единен регистър за предлаганите обучения.

     Участниците бяха запознати и с възможностите за подаването на годишните отчети за дейността на центровете за професионално обучение чрез информационната система. Експерт от екипа за организация и управление на проекта и началник отдел \”Лицензиране\” на НАПОО – г-жа Антоанета Кацарова отговори на въпроси поставени от участниците в информационния ден.

170Събитие с идентична програма  се проведоха в Стара Загора, ул “Армейска” 7 , Българо – германски център  за професионално обучение на 11.10.2010 г . Присъстваха 53 представители на центрове за професионално обучение от Стара Загора и източна България и гости – представители на държавни организации от района, имащи отношение към професионалното образование и обучение. Също и в Плевен, бул “Александър Стамболийски” 16 , Българо – германски център  за професионално обучение на 18.10.2010 г . Присъстваха 55 представители на центрове  за  професионално обучение от Плевен, Варна, северна, западна България и гости – представители на държавни организации от района, имащи отношение към професионалното образование и обучение.

172Заключителна пресконференция по проекта бе проведена на 11.11.2010 г  в София, бул “Дондуков” 9 , Конферентен център Венус . Приветствие към участниците бе изнесено от г-н Деян Пушкаров – председател на НАПОО. Присъстваха 48 представители на експертни комисии и външни оценители на НАПОО, членове на експертни комисии от МТСП, АЗ, МОНМ и други министерства, браншови камари, членове на управителния съвет на НАПОО, представители на медии.