Цели на проекта

Общата цел на проекта е да реализира комплексни дейности свързани с улесняване достъпа до заетост на уязвими групи на пазара на труда. Ще се осъществи  чрез предоставяне на иновативни социални услуги,  подобряване  достъпа до услуги за кариерно развитие, насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на безработните и неактивни лица.

Конкретната цел на проекта е свързана с идентифицирането на минимум 40 лица – възрастни в риск, включително с увреждания.  В резултат на индивидуална работа с тях под формата на обучения, консултации, социална, образователна и психологическа подкрепа, ще им бъдат  предоставени адекватни услуги ,  водещи до подобряване на техния социален статус и конкурентност на пазара на труда.

Целева група

Целева група: безработни и неактивни лица, включително с увреждания в риск от бедност и социално изключване, които:

 • не са ангажирани с трудова дейност ,
 • не успяват да се реализират на пазара на труда, поради не достатъчно ниво на образованост или поради отпадане от образование,
 • липса на професионални умения и мотивация за реализация,
 • регистрирани или не регистрирани в ДБТ, с желание и мотивация да развиват самостоятелна стопанска дейност или да се реализират на пазара на труда.

Дейности по проекта

Дейност 1Мотивационна и психологическа подкрепа за целевите групи , според тяхната индивидуална потребност.

      В рамките на дейността ще бъдат организирани и проведени информационни срещи. Целта е да се информира обществеността и представители на целевата група с дейностите по проекта и възможностите за включването им. Предоставяне на:

 • Индивидуално кариерно консултиране;
 • Участие в мотивационни тренинги;
 • Арт ателиета.

Дейност 2Предоставяне на обучения за придобиване на ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот:

Ключова компетентност 5 „Умение за учене“

 • Умения за работа в условията на стрес;
 • Ефективно управление на времето;
 • Управление на конфликти.

Ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“

 • Изграждане на умения за добра комуникативност;
 • Толерантност и опазване на човешките отношения;
 • Управление на промяната;
 • Умения за планиране, подкрепа и изграждане на лидерски качества;
 • Знания за ЕС и европейските структури.

Ключова компетентност 2 „Общуване на чужд език“

 • Обучение по чужд език с хорариум от 300 уч часа.

Дейност 3Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески знания и умения.

     В рамките на дейността ще се проведе обучение по предприемачество с хорариум от 120 уч. часа и следните модули:

 • Вие като предприемач;
 • Форми на търговска дейност;
 • Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план;
 • Финансово планиране;
 • Законова и нормативна уредба на малкия бизнес;
 • Управление на човешките ресурси в малка фирма;
 • Счетоводство и финансов мениджмънт на малка фирма;
 • Стартиране на бизнеса и развитието на фирмата във времето.

Дейност 4Предоставяне на индивидуални консултации за подпомагане на самостоятелна стопанска дейност.

 • Индивидуални консултации за желаещите да стартират самостоятелна стопанска дейност;
 • Разработване на бизнес план за конкретна бизнес идея.

 Дейност 5Организиране и провеждане на информационен форум „Социално включване, заетост и развитие на уязвими групи“.

Дейностите ще бъдат осъществени от висококвалифициран екип от специалисти и преподаватели. Обученията ще приключат с полагане на тест и издаване на сертификати.

Начало на дейностите: 10 юни  2019 г                        Край: 08 август  2020 г

За информация и записвания:  0886 984620,  info@hr-hermes.com,

Място на провеждане на занятията: София 1754, бул „Шипченски проход“ 63 ет 4,

ww.eufunds.bg

ИНФОРМАЦИОНЕН   ФОРУМ

на тема: „Социално включване, заетост и развитие на уязвими групи“

06 август 2020 г от 17.00 часа, София 1574, бул „Шипченски проход“ 63 ет 4

Регистрация до 05 август 2020 г.            За повече информация 0886 984620.         Очакваме Ви.

 • П Р О Г Р А М А
 • 17.00 – 17.10 – Откриване на Форума
 • 17.10 – 17.30 – Представяне на проект BG05M90P001-2.032 – 0017 – C01 – „Подкрепа за социално включване“
 • 17.30 – 18.00 – Дискусия
 • 18.00 – 18.10 – Закриване на Форума
 • 18.30 – 18.45 – Връчване на сертификати
 • 18.45 – 19.30 – Коктейл

Заяви участие