Приключи изпълнението на проект „Нов шанс и подкрепа чрез трудова заетост” на Агенция за подбор на кадри “Хермес”, финансиран от Агенция за хора с увреждания към Министерство на труда и социалната политика.

Целта на проекта е да предостави на хора с увреждания трайно безработни, ощетени по редица показатели като изолираност, ограничен достъп до пазара на основни услуги, ниска заетост,  подкрепа и интегриране в работна среда чрез трудова заетост, да  създаде равнопоставеност. Целевата група е съставена от  хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст регистрирани в ДБТ на територията на град София.

Основните дейности са: ремонт на стая за архив и обработка на документи и създаване на подходяща работна среда и здравословни и безопасни условия за труд  на лица с увреждания; придобиване и установяване на подходящо оборудване (мебелировка и техника) на работните места за хора с трайни увреждания с цел постигане промяна в техническите параметри и технологията на трудовия процес за ефективното и трайно наемане на хора с увреждания.

Целите на проекта са изпълнени. Разкрити са две нови работни места на длъжност “Офис сътрудник”. Подбора е извършен сред регистрирани безработни с трайни увреждания в Дирекция бюро по труда „Възраждане” – София.  Работните места са адаптирани, оборудвани с мебелировка и офис техника, съобразени с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд предназначени  за  лица  с и над 71% намалена работоспособност.

Създадена е  възможност за по – добра професионална реализация и развитие, чрез провеждане на: въвеждащо обучение на работното място, обучение за повишаване квалификацията на едно от лицата. Предоставени са комплекс от услуги по адаптиране и приобщаване, за придобиване и разширяване на  знания и умения в областта на човешките ресурси и подпомагането им  в реализацията  на пазара на труда. Съкратен е и периода на адаптация към работната среда и навлизане в професията, което ще окаже въздействие при изграждането на позитивно отношение към трудовия процес.