SAM_2364

На 27 юни 2013 г. се проведе  „Ден на отворените врати” – инициатива на Агенция за подбор на кадри „Хермес” и Образователен бизнес център „Хермес”.

В рамките на първата част  на мероприятието лица търсещи работа взеха участие в семинар на тема  ”Успешно интервю”. Проведени бяха и  индивидуални консултации , за представяне по време на интервю и за кариерното им развитие. Лицата търсещи работа разказаха своите успешни или неуспешни срещи  с работодатели на интервю за работа, обмениха опит и информация.

Втората част беше насочена към работодателите. Проведе се дискусията  на тема „Какво се случва на пазара на труда по време на криза?”.

Участие взеха: Величка Иванова – гл. експерт в главна дирекция „Услуги по заетостта” в Агенция по заетостта; Тодор Добрев – мл. експерт в отдел „Анализи, планиране, информационно и технологично обслужване” в Агенция по заетостта; Валентин Хетинов – гл.експерт в отдел „Посреднически услуги” в Бюро по труда „Изток”; Екатерина Ташкова директор на дирекция „Интеграция на хората с увреждания” в Агенция за хора с увреждания; Аксиния Асенова – асистент човешки ресурси „Еосматрикс” ООД; Радослав Пашов – ръководител Център за професионално обучение към Съюза за стопанска инициатива; Серафин Кузов – офис мениджър във фирма „Ексус маркетс” ЕООД; Аднан Лидиянов – председател на съвета на директорите на Дал Сиат АД; Десислава Костадинова представител на Дал Сиат АД; Венета Куйова специалист „Център за развитие на човешките ресурси”; Надежда Бонева стажант в отдел „Информационни мрежи” в Център за развитие на човешките ресурси; Ивелина Христова  – специалист човешки ресурси „Софика груп”;  Георги Цолов член на управителния съвет  на „Армейски холдинг”, както и хоноруван преподавател в УНСС; Светла Тонева  директор „Работническо-мениджърски колеж”.

На дискусията беше представена актуална информация за пазара на труда – търсене и предлагане. Като основни проблеми на пазара на труда бяха изтъкнати:

– безработицата сред младежи до 29-годишна възраст

– липсата на заетост за лица в предпенсионна възраст

– безработицата сред лица с по-ниска квалификация.

Ето и някои от дискутираните  въпроси:

Има ли дефицит на квалифицирани кадри неподготвени ли са завършващите  университетите или работодателите имат свръх очаквания? На този въпрос изказаните мнения са, че младежите са подготвени, но образованието ни не е с практическа насока, което пречи да заемат желаната позиция с очакваното възнаграждение. Единодушно беше мнението на участниците , че е задължително да има връзка между приема в учебните заведения  по различните специалности и необходимостите от кадри в бизнеса.

Има ли мотивация за работа сред младите хора след като завършат образование и каква е тя? Еднозначен беше отговорът на всички участници, че основната мотивация е възнаграждението  срещу труда им. Д-р Аднан Лидиянов предложи да има облекчения за фирмите, които работят по  програми за младежка заетост, за да може повече работодатели да се възползват  от  отпусканите средства  от Европейският съюз.

Каква е заетостта на младежите до 29-годишна възраст свързана с програмата „Старт в кариерата”? Отговор бе даден от г-жа Величка Иванова – гл. експерт в Главна дирекция „Услуги по заетостта” в Агенция по заетостта, която каза, че „Старт в кариерата” е програма която предоставя възможността  младежи да придобият практически опит. В рамките на новия програмен период се предвиждат  нови проекти, които ще имат основна цел насърчаване на заетостта. Г-жа Иванова даде данни свързани с реализираните парични средства във всички изпълнени до момента проекти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, а именно, че към момента има подадени искания за разплащане за 293 млн. лева, а са изплатени 285 млн. лева. Допълнение имаше и от Валентин Хетинов – гл.експерт в отдел „Посреднически услуги” в Дирекция Бюро по труда „Изток”, който сподели, че само между 5 и 10% от лицата кандидатствали по програмата остават на постоянен трудов договор, другите се връщат обратно в бюрата по труда, но не защото не се справят с работата, а защото държавната администрация няма достатъчно щатни бройки. Младежите работят само в рамките на програмата. Г-н Хетинов каза, че към днешна дата над 350 хиляди човека  от всякаква възраст са без работа. Мониторинг по програмата се извършва както на работодателите така и на работещите.

Г-жа Екатерина Ташкова директор на дирекция „Интеграция на хората с увреждания” в Агенция за хора с увреждания, запозна участниците в дискусията с възможностите на програма на Агенцията за финансиране на самостоятелна стопанска дейност на хора с неравностойно положение.

Според участниците в дискусията  трябва да се търсят решения на проблемите на пазара на труда не само сред младежите до 29-годишна възраст, а и на други групи безработни – лица в предпенсионна възраст,   лица с по – ниска квалификация, хора в неравностоино положение.

 

Програма

„Ден на отворените врати” 27.06.2013 г.

Час

Тема

Водещ

10.00 – 11.00

Семинар: ”Успешно интервю” Боряна Станиславова – мениджър Човешки ресурси Агенция за подбор на кадри „Хермес”

11.00 – 12.30

Представяне  по време на интервю Боряна Станиславова – мениджър Човешки ресурси Агенция за подбор на кадри „Хермес”

11.00 – 12.30

Кариерно развитие – придобиване на квалификация, преквалификация, ключови компетенции Катя Гинева – координатор проекти Образователен бизнес център „Хермес”

14.00 – 15.30

Дискусия: „Какво се случва на пазара на труда по време на криза?” Даниела Велкова прокурист Агенция за подбор на кадри „Хермес”

15.30 – 16.30

Подбор на кадри. Програма за развитие на екипа. Обвързване на възнагражденията с постигнатите резултати Боряна Станиславова – мениджър Човешки ресурси Агенция за подбор на кадри „Хермес”

15.30 – 16.30

Допълнителна квалификация, преквалификация, придобиване на ключови компетенции на вече наети служители с цел подобряване качеството на работния процес Катя Гинева координатор проекти Образователен бизнес център „Хермес”