Екипа на агенцията Ви предлага консултации, разработка  на проектни предложения и управление на проекти по програми финансирани от фондовете на ЕС.

Предпроектно консултиране:                                                                                       motivaiton1

  • Определяне на оперативни  програми, по които Вашите проекти могат

да получат финансиране;

  • Определяне на действията и мерките, които организацията Ви трябва да предприеме, за да отговори на изискванията и условията за кандидатстване по избраните програми;
  • Съдействие за осигуряване на доставчици и подизпълнители по проектите.

Подготовка на проектните документи

Попълване и разработване на бизнес планове, апликационни форми, бюджети, според изискванията на конкретните финансиращи  програми.
Управление на проекти

  • Консултантска помощ при подготовката на тръжните документи и провеждането на процедурите за избор на подизпълнители и доставчици на стоки и услуги по проекта;
  • Консултантска помощ за отчитане на направените разходи по проекта;
  • Консултантска помощ за изготвяне на заявленията за изплащане на финансовата помощ.