TRZ
Екипа на Агенция за подбор на кадри “Хермес” има удоволствието да Ви предложи следните услуги и консултации:

 

 

 

1. Цялостно абонаментно обслужване на фирмата Ви по отношение на ТРЗ и личен състав

·        изготвяне и сключване на трудови договори;

·        изготвяне и поддържане на досие на служителя;

·        регистрация и дерегистрация на трудови договори в НАП;

·        изработване на ведомости за заплати;

·        атестиране (оценяване) на служители;

·        набиране и подбор на кадри;

·        изготвяне на длъжностни характеристики;

·        изготвяне на правилник за вътрешния трудов ред във фирмата;

·        провеждане на начални и периодични инструктажи на служители;

·        комуникация със служба по трудова медицина.

2. Консултации в областта на:

·        трудово – правни отношения;

·        Кодекс на труда;

·        процедури при назначаване на служители;

·        процедури при уволнения на служители;

·        процедури при съкращения на служители;

·        процедури при пенсиониране на служители;

·        дължими осигурителни вноски;

·        дължими данъци при изплащане на възнаграждения.

3. Консултантски услуги в областта на “Човешките ресурси” целящи:

·        повишаване на мотивацията при служителите.