Програма за развитие на екипи

Един от основните проблеми във всеки работен екип  е мотивацията за работа. Всеки член на екипа е индивидуална личност, носеща своите характерови особености, които по един или друг начин влияят на работния процес. От моментното настроение на всеки служител зависи и общуването му с колегите.  Целта на общуването е чрез взаимодействие между хората да се обединят и постигнат поставените цели и резултати във фирмената стратегия.

Когато процесите на общуване са нарушени, се стига до понижаване на мотивацията за работа, влошаване на климата в екипа, а от там и не постигане на поставените цели и невъзможност за реализация на фирмената стратегия.

Чрез създаването и реализирането на програма за развитие на екипа Ви ще избегнете изброените по – горе негативи. В програмата са включени  съвременни методи за управление на човешките ресурси, прилагането на които водят до:

   • оценка и анализ на наетия персонал;
   • анализ и препоръки за подобряване организационните системи и комуникация;
   • изследване и подобряване на организационния климат;
   • подобряване и повишаване ефективността и продуктивността на работата;
   • повишаване на управленските  и организационни качества на мениджърите;

Програмата се реализира чрез провеждане на атестация на наетия персонал от гледна точка на притежавана квалификация, съобразно изискванията на длъжностната характеристика и съобразно развитието на длъжността в бъдеще. Атестация от гледна точка на психологията – провеждане на професионална психо диагностика, обвързана с трудовата характеристика на съответния служител.

Атестирането е процедура и възможност за проверка и оценка на професионалните и психологически качества необходими на всеки служител, за изпълнение на определените му в длъжностната характеристика задължения. Оценката на персонала  дава възможност  ръководството на компанията да получи адекватна информация за професионалната подготовка и квалификацията на  служителите, както и препоръки за нейното подобряване – обучения за придобиване на квалификация, за повишаване на квалификация, за преквалификация. Обучения за придобиване на ключови компетентности. Провеждане на тренинги водещи до сплотяване, опознаване и създаване на  екипност, повишаване на мотивацията.

Прилагането на програма за развитие на екипа може да бъде обвързана с възнаграждението на служителите на база постигнати резултати.