Подборът на персонал чрез ”адекватна” процедура е централна дейност във всяка организация и придобива все по – голяма значимост за нейното развитие. Работодателите търсят по – гъвкави сътрудници, притежаващи умения които да отговарят на променящите се условия на труд и способстващи за достигането на целите на компанията.

Главната ни цел е разработване и прилагане на ефективни процедури за подбор на кадри, чрез които да привлечем кандидати, съвместяващи в себе си качествата на ценни специалисти. Това предполага създаването на процедура с която да осигурим на конкретния работодател, необходимите служители, които да  донесат на фирмата най – голяма полза и реализация на фирмената стратегия. Също така да създадем ефективни процедури за развитие на потенциала на наетия персонал, чрез създаването на програма за развитие на екипа.

С настъпването на новото хилядолетие и навлизането в етапа на информационното общество, върху производителността и ефективността  на  организациите рефлектират както промените в обществото като цяло, така и промените в отделната личност. “Информационната икономика”  променя всеки аспект на нашето ежедневие. Но въпреки  постиженията  в областта на високите технологии и информационните системи, човекът си остава онази производителна и творческа сила, която може да доведе до успешна и ефективна реализация на фирмената политика и стратегия, както и да осигури нейното конкурентно предимство.

Уважаеми   работодатели,

За да Ви предложим необходимия служител използваме разнообразие от методи при подбора на кандидати

1. Набор по документи

 • автобиография;
 • мотивационно писмо;
 • препоръки / при наличие на такива/;
 • копия от документи, удостоверяващи придобита степен на образование, квалификация, езикови и шофьорски курсове.

2. Анализ на документи:

 • анализ на биографичните данни;
 • анализ на мотивационните нагласи за работа;
 • формиране на оценка за психична професионална пригодност на кандидата;
 • изготвяне на списък на участниците за интервю.

3. Интервю със специалист “Човешки ресурси”

 • оценяване качествата  на кандидата;
 • проследяване на професионалното му развитие;
 • представяне на подходящите кандидати.

4. Психологически характеристики – тестиране /измерване на мотивацията за работа и съпоставяне на различни качества и умения/:

 • тест за интелигентност;
 • тест за оценка на личностни качества;
 • тест, съобразен с професионалните изисквания на професията;
 • тест за оценка на мотивацията за работа;
 • изграждане на профил на личността;
 • съставяне на списък с одобрени кандидати.

5. Интервю с представител на организацията, обявила свободната позиция:

Заключителен етап в който работодателя избира най – подходящия кандидат. Интервюто се провежда съвместно с представител на работодателя и консултанти от Агенция за подбор на кадри “Хермес”, за да ви консултират и подпомогнат при избора.