DELIVERY PARADE
Подборът на персонал чрез ”адекватна” процедура е централна дейност във всяка организация и придобива все по – голяма значимост за нейното развитие. Работодателите търсят по – гъвкави сътрудници, притежаващи умения които да отговарят на променящите се условия на труд и способстващи за достигането на целите на компанията.

Главната ни цел е разработване и прилагане на ефективни процедури за подбор на кадри, чрез които да привлечем кандидати, съвместяващи в себе си качествата на ценни специалисти. Това предполага създаването на процедура с която да осигурим на конкретния работодател, необходимите служители, които да  донесат на фирмата най – голяма полза и реализация на фирмената стратегия. Също така да създадем ефективни процедури за развитие на потенциала на наетия персонал, чрез създаването на програма за развитие на екипа.

С настъпването на новото хилядолетие и навлизането в етапа на информационното общество, върху производителността и ефективността  на  организациите рефлектират както промените в обществото като цяло, така и промените в отделната личност. “Информационната икономика”  променя всеки аспект на нашето ежедневие. Но въпреки  постиженията  в областта на високите технологии и информационните системи, човекът си остава онази производителна и творческа сила, която може да доведе до успешна и ефективна реализация на фирмената политика и стратегия, както и да осигури нейното конкурентно предимство.