work1

Ref № 18 – 011 – Технически секретар отдел планово-технически отдел

Клиент ни е строителна фирма.

Отговорности и задължения:

 • организира осигуряването на обекти с работни проекти, РПОИС, ПСД и други;
 • ръководи работата за оценка на техническите проекти на обектите;
 • организира работата в техническо и технологично отношение, ценообразуване и оферирането;
 • съпоставя актовете и нарядите за видове и количества работи;
 • регистрира постъпилите ПСД и връща нередовните;
 • поддържа екзекутивната документация заедно с РПОИС и ПСД на завършениете обекти;
 • изготвя/набавя работни и технологични инструкции, карти и други части по плановете за качество;
 • предприема своевременно мерки за недопускане на несъответствия както със системата за качество, така и с изпълнението на определени процеси и влагането на продукти несъответствуващи на определените технически изисквания;
 • проверява качеството по искане на възложителя и по разпореждане на гл. мениджър;
 • изготвя доклади, справки и други документи;
 • организира внедряването на съвременни технологични решения и продукти за подобряване показателите на качество;
 • подготвя за утвърждаване лимити за материали и механизация и отчита разходите им;
 • ръководи изготвянето на сертификатите за отчитане и приемане на работите на възложителите;
 • съставя разчети за материални ресурси, оборудване, временни бази и други;
 • подготвя проектодоговори и оферти, отчита и анализира производството;
 • подготвя необходимата документация за завършване и предаване на обекти в експлоатация;
 • осигурява прилагането на техническите нормативи за разход на работна заплата;
 • професионално да квалифицира, въвежда и съхранява документите, произтичащи от системата по качество.

Изисквания:

 • техническо образование;
 • професионален опит – минимум 3 години;
 • много добра компютърна грамотност;
 • умения за работа с “ Билдинг Мениджър“;
 • умения за създаване на графици за изпълнение на обектите;
 • отговорност към работният процес.

Предлагани условия:

 • постоянен трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • работно време 8 часа;
 • местонахождение на работното място: гр. София

 

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес” притежава удостоверение № 1548 / 13.02.2013 г., валидно до 13.02.2018 година, издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.