focus425bigАтестирането е процедура и възможност за проверка и оценка на професионалните качества необходими на всеки служител, за изпълнение на определените му в длъжностната характеристика задължения. Оценката на персонала  дава възможност  ръководството на компанията да получи адекватна информация за професионалната подготовка и квалификацията на  служителите, както и препоръки за нейното подобряване – обучения и повишение на квалификацията.

Основни етапи на атестирането:

1. Съставяне на длъжностна характеристика на служителя:

 • работно място;
 • дейности и функции;
 • професионални взаимодействия;
 • отговорности и пълномощия.

2. Психо – професионален портрет на служителя:

 • професионални умения, квалификация и образование;
 • психологически характеристики;
 • морал;
 • работоспособност.

3. Измерване удовлетвореността от работата на служителите:

 • интервюта;
 • психологически тестове.

4. Определяне на необходимите лични качества и професионални умения за работната позиция:

 • изисквания по длъжностната характеристика;
 • сравнителен анализ с лицата заемащи длъжността.

5. Оценка на професионалната психодиагностика:

 • обобщаване на получената информация;
 • интерпретация на данните.

6. Препоръки за подобряване ефективността  на  работата.